Gå till innehåll Gå till navigationsmeny
Tyvärr går det inte att lägga en order för tillfället. Vänligen försök igen senareKontakta oss För mera hjälp
Spinner
KUNDREGISTRERING
Skapa ett konto

När du fyllt i registreringsformuläret nedan kommer din kontoansökan att utvärderas av oss. Därefter får du en bekräftelse via epost med ytterligare information.

Ange företagsinformation*

Det valda lösenordet uppfyller inte kraven.

Minst 12 tecken

Minst en liten bokstav

Minst en stor bokstav

Minst en siffra

Minst ett av dessa specialtecken: ( )~!@#$%^&*_-+=`|(){}[]:;"'<>,.?/

Vänligen använd ingen personlig information eller företagsnamn i ditt lösenord


Användarvillkor webshop
Dataskyddsinformation

Captcha expired

Failed to load captcha

Invalid captcha, Please try again

Knorr-Bremse webbshop - användningsvillkor

(nedan “användningsvillkor”)

Vad innehåller dessa villkor?

Dessa villkor beskriver vad som gäller för användning av Knorr-Bremse System för Tunga Fordon:s webbshop (på https://mytruckservices.knorr-bremse.com, nedan “webbshop”).

Vilka är vi, och hur kontaktar man oss?

Webbshopen är en online-tjänst som drivs av Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH (nedan “Knorr-Bremse”) för dig som kontrakterad distributör för Knorr-Bremse och registrerad kund hos Knorr-Bremse. Ett krav för att få använda webbshopen är att du som vår kund är ett företag med ett giltigt VAT-nummer.

För att kontakta oss, skicka ett e-postmeddelande till webshop.se@knorr-bremse.com eller kontakta närmaste Knorr-Bremse kundtjänst. 


Vid den första registreringen godkänner du dessa villkor

Vid den första registreringen och genom att använda vår webbshop, bekräftar du att du godkänner dessa användningsvillkor och att du samtycker till att uppfylla dem. Användningen av webbshopen och dess funktioner omfattas av följande villkor. Vänligen läs dem noggrant.


Hur du blir registrerad kund i webbshopen

För att bli kund måste du fylla i det elektroniska registreringsformuläret på vår webbplats https://mytruckservices.knorr-bremse.com och skicka det till oss. All åtkomst till online-beställning i webbshoppen kräver ett skriftligt, undertecknat tillägg till ditt Knorr-Bremse distributörsavtal. Så snart som distributörsavtalet och tillägget har undertecknats och returnerats kommer Knorr-Bremse att godkänna din registreringsförfrågan och aktivera ditt konto så att du blir registrerad kund och sedan kan använda alla funktioner i shoppen.


Vi kan komma att ändra dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att av giltiga orsaker ändra dessa användningsvillkor; i synnerhet i det fallet att vissa juridiska krav måste implementeras, om ändringar av rättskipningsområde en ändring av paragrafer, eller marknadsförhållandena i branschen förändras. Samma sak gäller om en ändring blir nödvändig i syfte att undanröja uppkomna tveksamheter vad gäller tolkning.


Du måste vara aktsam om dina kontouppgifter

Om du registrerar dig och använder Knorr-Bremse webbshop, kommer du att erhålla eller få välja ett användar-ID och ett lösenord. Därefter krävs ändring av lösenordet var 90:e dag. Du måste behandla denna information konfidentiellt. Distributören samtycker till att utse en medarbetare som behörig användare av företagets nyckeluppgifter och att informera Knorr-Bremse om personen i denna funktion ändras. Företagets nyckeluppgiftsansvarige är ansvarig för uppsättning och tilldelning av kontohavarnas roller i distributörens organisation. Den nyckeluppgiftsansvarige är också ansvarig för att deaktivera ett användar-ID om en person slutar i distributörens företag. Du får inte yppa ditt lösenord för tredje part. Om du vet eller misstänker att någon annan än du själv känner till eller använder ditt användar-ID eller lösenord, måste du omedelbart informera oss på webshop.se@knorr-bremse.com. Du samtycker till att påta dig ansvaret för alla aktiviteter som äger rum under ditt användar-ID och ditt lösenord. Nya lösenord skickas ut endast till kontohavarens e-postadress så som den anges i kontohavarens profil. Vi har rätt att när som helst deaktivera ett användar-ID eller ett lösenord, antingen valt av dig eller tilldelat av oss, om vi anser att du inte har uppfyllt en eller flera delar av bestämmelserna i dessa användarvillkor.


Hur får du använda material om vår webbshop?

Vi äger eller har licens till alla rättigheter till intellektuell egendom i vår webbshop, och till det material som publiceras där. Dessa verk skyddas av copyright-lagstiftning och -avtal världen över, även om de inte är angivna som sådana. Med ensamrätt för alla sådana rättigheter. 

Du får skriva ut ett exemplar, och får ladda ned utdrag, av vilken sida (sidor) som helst från vår webbshop för ditt personliga bruk, och du får uppmärksamma andra i din organisation om innehåll som läggs in i vår webbshop.

Du får inte på något som helst sätt ändra pappers- eller digitala exemplar av något material som du har skrivit ut eller laddat ned och du får inte använda några illustrationer, foton, film- eller audiosekvenser eller någon grafik vilka har plockats ut ur medföljande text.

Vår status (och alla identifierade inläggsparter) som upphovsman till innehåll på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats i kommersiella syften utan att få en licens till detta från våra licensgivare eller oss.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av vår webbplats på sätt som kränker dessa användningsvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats med omedelbar verkan och du måste returnera eller förstöra, vad vi finner lämpligast, alla exemplar av materialet som du har gjort.


Vi kan komma att pausa eller upphöra med vår webbplats

Vår webbshop är tillgänglig kostnadsfritt. Vi garanterar inte att vår webbplats, eller dess innehåll, alltid är tillgängligt eller fritt från avbrott. Vi kan komma att av affärs- och driftsrelaterade skäl pausa, upphöra med, eller begränsa tillgängligheten till alla eller visa delar av vår webbshop. Vi försöker att i rimlig tid meddela eventuella begränsningar resp. upphörande.


Förlita dig inte på information på denna webbplats

Innehållet på vår webbplats tjänar endast som allmän information. Det är inte avsett att fungera som råd som du bör förlita dig på. Du måste inhämta professionellt eller expertråd innan du vidtar, eller avstår från att vidtaga, åtgärder som baseras på innehållet på vår webbplats. Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att uppdatera informationen på vår webbplats, kan vi inte utlova, garantera eller säkerställa, vare sig uttryckligt eller implicit, att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.


Vi ansvarar inte för internetåtkomst eller virus

Vi garanterar inte att vår webbshop är säker eller fri från virus eller buggar. Du är själv ansvarig för att konfigurera din informationsteknologi, dina datorprogram och platform för åtkomst till vår webbshop. Du bör använda egna virusskyddsprogram.


Vi ansvarar inte för webbplatser vi länkar till

I det fall att vår webbshop innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som levereras av tredje part utgör dessa länkar endast information till dig. Sådana länkar skall inte tolkas som att vi har godkänt dessa länkade webbplatser eller den information du kan erhålla från dem. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa sidor eller resurser. Vi är därför heller inte ansvariga för illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll eller för sakskador som orsakas av sådant länkat innehåll.


Regler som länkning till vår webbshop

Du får länka till vår hemsida förutsatt du gör det på ett sätt som är korrekt och lagenligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Du får inte lägga upp länkar på sätt som antyder någon form av tillhörighet, godkännande eller bekräftelse från vår sida där sådan inte föreligger. Du får inte lägga upp länkar till vår webbplats på någon webbplats som du inte själv äger. Vår webbplats får inte manipuleras på någon annan webbplats, ej heller får du skapa länkar till någon del av vår webbplats annan är hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att annullera länkningstillståndet utan föregående varsel. Om du vill länka till, eller använda innehåll på vår webbplats på annat sätt än vad som beskrivs ovan, ber vi dig kontakta webshop.se@knorr-bremse.com.


Andra villkor som kan komma att gälla för dig

Dessa användningsvillkor avser följande tilläggsvillkor som också gäller för din användning av vår webbshop:

· Knorr-Bremse distributörsavtal

· Tillägg till Knorr-Bremse distributörsavtal för online-beställning

· Knorr-Bremse dataskyddspolicy för databehandling

· Knorr-Bremse policies, i synnerhet produktgarantipolicy och kärnpolicy

 

Knorr-Bremse reklamationsansökningar

Du förstår och samtycker till att användningen av garantisektionen i webbshoppen utgör anspråksställarens godkännande av att Knorr-Bremse har rätt att överväga anspråk som har skickats in och att alla reklamationsansökningar omfattas av villkoren i tillämplig Knorr-Bremse produktgarantipolicy (eller -policies).


Knorr-Bremse stomreturhantering

Du förstår och samtycker till att användningen av stomretursektionen i webbshoppen utgör avsändarens samtycke till att Knorr-Bremse har rätt att överväga stomreturansökningar som har skickats in och att alla stomreturansökningar omfattas av tillämplig Knorr-Bremse kärnpolicy (eller -policies).


Knorr-Bremse försäljningsvillkor och -bestämmelser

Du förstår och samtycker till att om du köper varor från vår webbshop omfattas försäljningen av villkoren och bestämmelserna i ditt Knorr-Bremse distributörsavtal, vilka skall omfatta alla Knorr-Bremse produkter. Om det av någon anledning saknas ett giltigt och befintligt distributörsavtal skall all produktförsäljning omfattas av Knorr-Bremse försäljningsvillkor och -bestämmelser. 


Vårt ansvar för förlust eller skada som drabbar dig

Vi ikläder oss ansvar för innehållet i denna webbshop enligt vad lagen föreskriver. Hit hör ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vår försumlighet eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet och för bedrägeri eller oriktig framställning.

Vi utesluter alla antydda villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbshop eller innehåll i webbshoppen. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några som helst förluster eller skador, vare sig i avtal, kränkningar, (inkl. försumlighet), överträdelser av lagstadgade skyldigheter eller på annat sätt, även om dessa är förutsebara, uppstår under eller i samband med användning, eller oförmåga att använda vår webbshop eller användning av eller tillämpning av tillit till något innehåll som visas i vår webbshop.  

Vi är i synnerhet inte ansvariga för förlorad vinst, försäljning eller affärer, för avbrott i affärsverksamhet, förlust av förutsedda besparingar, förlorade affärsmöjligheter, av rykte eller annan indirekt eller förlust eller skada som följer därav.


Hur får vi använda dina personuppgifter?

Knorr-Bremse är mycket lyhört för sekretessfrågor på internet och vi har åtagit oss att skydda din privatsfär på våra webbsidor. Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att hålla all information som erhålls från våra online-besökare skyddad mot obehörig åtkomst och användning, och vi ser regelbundet över våra säkerhetsrutiner. Vi har arbetat fram följande riktlinjer som förklarar hur vi använder information insamlad från besökare på våra webbsidor:

I formulär som du fyller i för att kontakta Knorr-Bremse kan det krävas att du ger oss information såsom ditt namn, e-postadress, postadress eller telefonnummer. När så är fallet kommer vi att upprätta en säker anslutning med din webbläsare. Observera att du måste vara 16 år eller äldre för att skicka personuppgifter till denna webbplats. Knorr-Bremse kan komma att använda den information som har samlats in via formulär på webbplatsen i egna kommunikations- eller marknadsföringssyften, men kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut din information till tredje part, såvida vi inte har ditt tillstånd eller om lagen kräver att vi gör det. Observera att våra webbsidor innehåller länkar till webbplatser tillhörande tredje part. Även om vi försöker länka endast till webbplatser som delar vår uppfattning om sekretess för kunduppgifter, är vi inte ansvariga för deras innehåll eller deras egna sekretesspolicies. Dessutom använder vi endast dina personuppgifter på sätt som anges i vår dataskyddspolicy för behandlingen av data.


Vilket lands lagar gäller för eventuella tvister?

I det fall att tvister av juridiskt slag uppstår i samband med användningen av den information som finns i denna katalog skall de omfattas endast av bestämmelserna i tysk lagstiftning, exklusive FN:s internationella köplag (CISG).

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor, eller en bestämmelse som i framtiden omfattas av dessa användningsvillkor, vara eller bli ogiltig eller icke genomförbar, påverkas inte giltigheten eller genomförbarheten av övriga bestämmelser i dessa användningsvillkor av detta.

INFORMATION KRING PERSONLIG
INTEGRITET I KNORR-BREMSE CVS KUNDPORTAL

Skyddandet av din personliga data är viktigt för oss. Därför hanterar Knorr-Bremse all personlig data i överensstämmelse med EU General Data Protection Regulation (GDPR) och andra applicerbara lagar gällande dataskydd och datasäkerhet.
Denna infarmation visar i detalj hur vi hanterar din personliga datanär du använder Knorr-Bremse CVS kundportal som representant för en av våra kunder. För detaljerad information kring hur vi hanterar din personliga data då du besöker vår hemsida, hänvisar vi till personlig integritet hemsida.

Dataansvarig

Ansvarig enligt dataskyddslagen är

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Phone: +49 89 3547-0
Email: info@knorr-bremse.com

Kontaktuppgifter dataskyddsansvarig person:

Corporate Data Protection Officer
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Email: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com

Avsikter med, och laglig grund för, hanterande av personlig data

Vi samlar in och hanterar din personliga data för att ge dig möjlighet att beställa varor i vår webshop för det företag du representerar.

Laglig grund för vårt hanterande av din personliga data är utförandet av vårt avtal i enlighet med Art. (1) GDPR (där vi fastställer en affärsförbindelse direkt med dig som kund) eller vårt legitima intresse i att uppfylla vårt avtal med det företag du representerar (vår kund) enligt Art. 6 (1) i GDPR.

Vi samlar in din personliga data antingen direkt via det formulär du fyller i vid ansökan om behörighet till vår webshop, eller via den person vår kundadministratör auktoriserat att administrera det företag du representerar i vår webshop (kundadministratör).

Hanterande av personlig data

Vi använder oss av en tredjepartstjänst för att driva och underhålla vår CVS kundportal. Denna tredje part hanterar din personliga data enkom för att möjliggöra de tjänster vi beställt av dem. Tredje part inom EU omfattas även de av GDPR. Om vi anlitar tredje part placerad utanför EU garanterar vi att de tillämpar dataskyddsprinciper i enlighet med EU's standardavtalsklausuler (kopia kan skickas på begäran).

Viss personlig data kan göras tillgänglig även för andra tredje parts företag, t.ex. speditörer och fraktbolag.

Avlägsnande av personlig data ur vår databas

Vi lagrar din personliga data för att göra det möjligt för dig att använda vår webshop. Vi raderar din personliga data så snart en förfrågan om att avsluta ditt konto inkommer från din kundadministratör, eller om det underliggande kontraktet mellan det företag du representerar och Knorr-Bremse upphör att gälla.

Din kundadministratör kan närsomhelst begära att ditt konto avslutas. Om det finns laglia krav på oss att lagra din personliga data under viss tid efter kontots avslutande kommer vi att radera din data först då denna tidsperiod är utgången.

Kakor

Kakor är små textfiler som lagras i din dator och sparas av din webläsare. Vi använder kakor för att göra ditt användande av vår webshop så smidigt som möjligt. De kakor vi använder lagrar ingen personlig data. De är sessionskakor som raderas efter avslutat besök i webshopen.

Dina rättigheter

Om du vill att vi avslutar ditt konto eller kompletterar din personliga data, ber vi dig kontakta din kundadministratör.

Utöver detta har du oxå rätt att:

  • Se en sammanställning över den personliga data vi har lagrat om dig;
  • Korrigera felaktig eller ofullständig data;
  • Få din personliga data raderad;
  • Begränsa hanteringen av din personliga data;
  • Få tillsänt den personliga data vi har lagrat om dig i ett maskinläsbart format som sedan kan sändas vidare till annan part;
  • Avstå från vår hantering av din personliga data.

Om du har gett oss tillstånd att hantera din personliga data kan du ändå dra tillbaka detta tillstånd närhelst du vill. Detta tillbakadragande påverkar dock inte lagligheten i medgivandet innan det drogs tillbaka.

Även om vi enbart hanterar din personliga data i avseende att genomföra våra lagenliga intressen, har du ändå rätt protestera mot denna hantering när som helst baserat på din enskilda situation. Vi kommer då genast att upphöra med att hantera din personliga data såvida vi inte kan påvisa övertygande och lagstadgade skäl, som övertrumfar dina skäl, rättigheter och friheter. Vi är då berättigade till fortsatt sådan hantering av din personliga data för att säkerställa, utöva och försvara dina lagstadgade krav.

Om du har frågor kring personlig integritet i vår kundportal, eller om du vill använda dig av dina rättigheter som föremål för datainsamling, vänligen kontakta oss på privacy@knorr-bremse.com privacy@knorr-bremse.com.

"Vi tar dina förfrågningar på största allvar och kommer att göra allt för att lösa eventuella problem eller önskemål. Utöver detta har du rätt att, närsomhelst, anmäla ev klagomål till lämplig kompetent dataskyddsmyndighet. I Sverige görs sådan anmälan till: Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm