Přeskočit k obsahu Přeskočit k navigačnímu menu
Nyní nemůžete odeslat objednávku, prosímKontaktujte nás pro další asistenci
Spinner
Registrace zákazníka
Vytvořit účet

Po vyplnění registračního formuláře níže, bude Vaše žádost o registraci účtu postoupena k posouzení. Následně obdržíte potvrzení emailem s dalšími pokyny.

Prosím zadejte informace o Vaší společnosti*

Zvolené heslo nesplňuje požadavky.

Minimálně 12 znaků

Minimálně 1 malé písmeno

Minimálně 1 velké písmeno

Minimálně jedno číslo

Alespoň jeden z těchto speciálních znaků: ( )~!@#$%^&*_-+=`|(){}[]:;"'<>,.?/

V hesle prosím nepoužívejte žádné osobní údaje ani názvy společností


Captcha expired

Failed to load captcha

Invalid captcha, Please try again

Webový shop Knorr-Bremse - Podmínky používání

(dále jen „Podmínky“)

O jaké podmínky se jedná?

Obsah těchto Podmínek reguluje používání webového shopu Knorr-Bremse Systémy pro užitková vozidla, který se spouští pod URL adresou https://mytruckservices.knorr-bremse.com, (dále jen „Webový shop“).

Provozovatel a kontaktní údaje

Webový eshop je online službou, provozovanou společností Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH (dále jen „Knorr-Bremse“), určenou k používání pro smluvní distributory společnosti Knorr-Bremse a registrované zákazníky společnosti Knorr-Bremse. Zásadním požadavkem pro používání webového eshopu je, že nakupovat smí pouze firemní zákazníci s platným DIČ.

Pro komunikaci jsou k dispozici následující kontaktní údaje: E-mail webshop.cz@knorr-bremse.com nebo telefon nejbližšího zákaznického servisního centra Knorr-Bremse.


Registrace do webového shopu představuje souhlas s dodržováním Podmínek

Svojí registrací a používáním našeho webového eshopu vyjadřujete svůj souhlas s platností Podmínek a svůj závazek, že Podmínky budete osobně dodržovat. Používání webového eshopu a jeho funkcí je předmětem dodržování následujících podmínek. Věnujte jejich četbě náležitou pozornost.


Registrace nových zákazníků do webového shopu.

Registrace nového zákazníka si vyžaduje kompletní vyplnění elektronického registračního formuláře, který je součástí naší webové stránky https://mytruckservices.knorr-bremse.com a jeho odeslání do našeho systému. Schválení přístupu do online prostředí pro objednávání produktů přes náš webový eshop si nejprve vyžaduje podepsání vytištěného exempláře dodatku k příslušné smlouvě o distributorské činnosti se společností Knorr-Bremse. Jakmile obdržíme podepsaný exemplář smlouvy o distributorské činnosti včetně příslušného dodatku, regulující přístup do online prostředí webového eshopu, proběhne schválení Vaší žádosti a aktivace Vašeho uživatelského účtu, díky kterému se stanete registrovaným zákazníkem, který má možnost následně využívat všechny funkce našeho webového eshopu.


Obsah Podmínek se může stát kdykoliv předmětem úprav dle našeho uvážení

Vyhrazujeme si právo k provedení libovolných úprav znění těchto Podmínek dle našeho uvážení, především v případě nutnosti uplatnění určitých zákonných požadavků v jejich aktuálním znění, vznikajících v důsledku případných požadavků po změnách aplikovaných příslušnými směrnicemi, týkajících se soudních pravomocí, regulací podmínek na trhu či příslušného průmyslového sektoru. To samé se týká nutnosti vypracování dodatku k smlouvě o distribuční činnosti, vznikajícího na základě potřeby vyloučení jakýchkoliv případných pochyb ohledně výkladu jejího aktuálního znění.


Uživatel je povinen zabezpečit přístup ke svým uživatelských údajům.

V rámci registrace do Knorr-Bremse webového shopu obdržíte systémem generované uživatelské jméno a heslo nebo si můžete zvolit své vlastní. Systém vyžaduje měnit přístupové heslo vždy po uplynutí každých 90 dní. S uživatelským jménem a přístupovým heslem musíte nakládat jako s informacemi důvěrné povahy. Distributor souhlasí se jmenováním jednoho ze svých zaměstnanců jako Klíčového uživatele a, že bude informovat Knorr-Bremse, pokud dojde ke jmenování jiné osoby do této role. Klíčový uživatel je odpovědný za nastavení a přidělování uživatelských rolí a účtů v rámci organizace Distributora. Klíčový uživatel nese kromě toho odpovědnost za deaktivaci uživatelského účtu, pokud daný zaměstnanec ukončí s organizací Distributora svůj pracovní poměr. Své přístupové heslo nesmíte sdělovat žádné třetí straně. V případě podezření, že vaše uživatelské jméno nebo přístupové heslo je známé ostatním osobám, které je popř. používají, nám musíte tuto skutečnost bezprostředně oznámit na e-mailové adrese webshop.cz@knorr-bremse.com. Souhlasíte se skutečností, že osobně nesete odpovědnost za všechny aktivity, které probíhají při používání vašeho uživatelského jména a přístupového hesla. Nové heslo posíláme e-mailem pouze na e-mailovou adresu, uvedenou v profilu uživatele příslušného uživatelského účtu. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a dle našeho uvážení zablokovat jakékoliv uživatelské jméno a přístupové heslo, ať již vytvořené uživatelem nebo generované naším systémem, pokud dojdeme k závěru, že došlo k porušení jakéhokoliv ujednání našich Podmínek.


Používání obsahu našeho webového eshopu

Jsme vlastníkem autorských práv nebo příslušných licencí, vztahujících se na zveřejňovaný obsah našeho webového eshopu. Veškerý zveřejňovaný obsah našeho webového shopu je pod ochranou autorských práv, také bez příslušných označení, uplatňovaných v každé zemi světa. Veškerá autorská práva jsou vyhrazena.

Registrovaní uživatelé si mohou z jakékoliv části obsahu našeho webového eshopu zhotovit vytištěné kopie, stažené elektronické kopie k použití k osobnímu účelu v rámci vnitropodnikových prezentací a komunikace se svými spolupracovníky na téma obsah, zveřejněný v našem webovém eshopu.

Zhotovené vytištěné nebo stažené elektronické kopie částí obsahu našeho webového eshopu, nabyté jakýmkoliv způsobem nesmí být předmětem jakýchkoliv úprav. Kromě toho se nesmí používat žádné ilustrace, fotografie, video a audio záznamy či grafická schémata bez uvedení příslušného doprovodného textu.

Kromě toho se musí společně se zhotovovanými kopiemi obsahu našeho webového eshopu vždy zadávat zdroj a výslovné označení autora v podobě názvu naší společnosti (a jakéhokoliv příslušného uvedeného externího poskytovatele dané části obsahu).

Registrovaní uživatelé nesmí používat žádnou součást obsahu našeho webového eshopu za komerčními účely bez získání příslušné licence za tímto účelem od nás nebo od autorizovaného poskytovatele licence.

V případě porušení Podmínek v důsledku zhotovení kopie části obsahu našeho webového eshopu výtiskem nebo stažením do elektronického formátu okamžitě zanikne vaše uživatelské právo na používání naší webové stránky dle našeho uvážení a vy jste povinni provést zničení příslušných vytištěných dokumentů s obsahem těchto kopií a smazání všech elektronických kopií.


Dostupnost naší webové stránky může být pozastavena nebo odstavena

Náš webový eshop provozujeme pro registrované uživatelé bez poplatků. Neručíme za nepřetržitou dostupnost a nepřerušovaný provoz naší kompletní webové stránky či jakékoliv součásti jejího obsahu. Dostupnost našeho webového eshopu nebo jen jeho částí můžeme pozastavit, odstavit nebo omezit ať již z obchodních či technických provozních důvodů. Jakékoliv pozastavení či odstavení webového eshopu se snažíme oznamovat s předstihem.


Informace, zveřejňované na této webové stránce, nejsou konzultační povahy

Obsah naší webové stránky poskytujeme pouze za všeobecným informativním účelem. Naším úmyslem není našim registrovaným uživatelům poskytovat konzultační služby, na které se lze odkazovat. Obraťte se na příslušného konzultanta nebo odborníka, než učiníte jakékoliv obchodní či vnitropodnikové rozhodnutí na základě obsahu, zveřejňovaného na naší webové stránce. Skutečnost, že z naší strany vynakládáme přijatelné úsilí udržovat obsah naší webové stránky vždy v aktuálním stavu, nelze v žádném případě považovat za formu ať již vyjádřeného či předpokládaného prohlášení, záruky či ručení, že obsah naší stránky je precizně správný, kompletní či aktuální.


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přístup přes internet nebo počítačové viry

Neručíme za zabezpečení, kódovou bezchybnost našeho webového eshopu a za nepřítomnost počítačových virů v našich systémech. Registrovaní uživatelé nesou plnou odpovědnost za řádné zabezpečení a konfiguraci koncových zařízení, informační infrastruktury a platforem, které používají pro přístup do našeho webového eshopu. Každé koncové zařízení registrovaného uživatele by mělo být zabezpečené antivirovým a ochranným softwarem.


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za webové stránky, na které jeho webová stránka odkazuje

Pokud jsou obsahem našeho webového eshopu odkazy na webové stránky a zdroje třetích stran, jsou tyto odkazy zveřejňované pouze za informativním účelem. Zveřejnění těchto odkazů nelze vykládat za vyjádření schválení obsahu či informací, které se mohou po kliknutí na tyto odkazy zobrazit. Na obsah těchto webových stránek a zdrojů nemáme žádný vliv ani žádnou působnost. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoliv protizákonný, nesprávný či neúplný obsah, zveřejněný na těchto webových stránkách, či za škody vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek, na které tyto odkazy odkazují.


Pravidla pro používání odkazů na náš webový eshop

Odkaz na naší hlavní webovou stránku se smí zveřejňovat jen bezúhonným a legálním způsobem, v důsledku kterého nedochází k poškození naší pověsti či k zneužívání této skutečnosti ze strany registrovaných uživatelů. Odkaz na naší hlavní webovou stránku se nesmí zveřejňovat způsobem, v důsledku kterého by mohlo dojít k dojmu, že se jedná o jakoukoliv formu spojitosti, schválení či souhlasu, vyjádřených z naší strany a, které ve skutečnosti neexistují. Odkaz na naší hlavní webovou stránku smí v obsahu ostatních externích webových stránek zveřejňovat pouze příslušní majitelé či provozovatelé. Naše webová stránka se nesmí stát předmětem žádného framování do jiných externích webových stránek. Odkaz se smí zveřejňovat pouze na naší hlavní webovou stránku a nesmí odkazovat na žádné další součásti našeho webového shopu. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k zveřejnění odkazu na naší hlavní webovou stránku bez předchozího upozornění. Pokud si přejete zveřejnit odkaz na naší hlavní webovou stránku nebo používat obsah naší webové stránky jakýmkoliv jiným, než výše uvedeným schváleným způsobem, obraťte se prosím na webshop.cz@knorr-bremse.com.


Další podmínky, vztahující se na zákazníky/distributory

Podmínky se vztahují na další podmínky, platné pro používání našeho webového eshopu a definované níže uvedených dokumentech:

· Smlouva o distributorské činnosti se společností Knorr-Bremse

· Dodatek ke Smlouvě o distributorské činnosti se společností Knorr-Bremse, týkající se objednávání online

· Prohlášení společnosti Knorr-Bremse k ochraně osobních údajů, týkající se elektronického zpracovávání uživatelských dat

· Směrnice a ustanovení společnosti Knorr-Bremse, zejména záruční ustanovení a všeobecné obchodní podmínky

 

Uplatňování záručních nároků u společnosti Knorr-Bremse

Registrovaní uživatelé berou na vědomí a prohlašují, že podstatou záruky, poskytované v rámci našeho webového eshopu, je souhlas uplatňujícího záruční nároky se skutečností, že společnost Knorr-Bremse je oprávněna k provedení auditu podaných a uplatňovaných záručních nároků dle platných záručních ustanovení a podmínek, týkajících se produktů výrobce Knorr-Bremse (či směrnic, ustanovení a dalších podmínek).


Uplatňování nároků na vrácení objednaného zboží u společnosti Knorr-Bremse

Registrovaní uživatelé berou na vědomí a prohlašují, že podstatou vrácení zboží, objednaného z našeho webového shopu, je souhlas uplatňujícího nárok na vrácení objednaného zboží se skutečností, že společnost Knorr-Bremse je oprávněna k provedení auditu uplatňovaného nároku na vrácení objednaného zboží dle platných všeobecných obchodních podmínek, týkajících se produktů výrobce Knorr-Bremse (či směrnic, ustanovení a dalších podmínek).


Obchodní a prodejní podmínky společnosti Knorr-Bremse

BRegistrovaní uživatelé berou na vědomí a vyjadřují svůj souhlas se skutečností, že po zakoupení zboží z našeho webového shopu, se prodej jakýchkoliv produktů výrobce Knorr-Bremse reguluje především dle ustanovení Smlouvy o distributorské činnosti se společností Knorr-Bremse. Pokud nedošlo k uzavření žádné Smlouvy o distributorské činnosti se společností Knorr-Bremse z jakéhokoliv důvodu, prodej jakýchkoliv produktů regulují Všeobecné obchodní a prodejní podmínky společnosti Knorr-Bremse.


Naše odpovědnost za ztráty nebo škody, vzniklém registrovaným uživatelům

Odpovědnost za obsah našeho webového eshopu neseme v souladu s platnými zákony. Jedná se také o odpovědnost v případě smrti či zranění osob, způsobených v důsledku hrubého zanedbání z naší strany či ze strany našich zaměstnanců, zprostředkovatelů či subdodavatelů, jakož i o odpovědnost za podvodné jednání či záludné klamání.

Vylučujeme jakékoliv implikované podmínky, záruky, výklady či jakákoliv jiná ujednání, která se mohou vztahovat na náš webový eshop nebo jeho obsah. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, vzniklé v důsledku smluvních ujednání, přečinů (včetně hrubého zanedbání), porušení zákonných povinností či v jakémkoliv jiném důsledku, i když by tyto ztráty a škody byly předvídatelné a vznikaly v důsledku nebo v souvislosti s používáním či nemožností používat náš webový eshop nebo obsah, zobrazující se v našem webovém eshopu.

Zejména neneseme žádnou odpovědnost za ztráty zisku, prodeje, implikovaných obchodních aktivit, zrušení dohodnutých obchodů, ztráty očekávaných úspor, ztráty obchodních příležitostí, pověsti či jakékoliv ztráty či škody, vzniklé přímo či nepřímo.


Možnosti používání osobních údajů našich registrovaných uživatelů

Ochrana osobních údajů se považuje ve společnosti Knorr-Bremse za velmi důležité a citlivé téma a proto se společnost zavazuje k ochraně osobních údajů jak externích, tak i registrovaných uživatelů na svých webových stránkách. Zavedení pravidelných kontrol stavu zabezpečení informačních systémů společnosti Knorr-Bremse se vztahuje také na preventivní opatření, týkající se zabezpečení osobních údajů, systémově evidovaných při spouštění a používání našich webových stránek jak externími, tak i registrovanými uživateli před neoprávněným přístupem třetích stran. Následující zavedené směrnice slouží k vysvětlení postupů záznamu a zpracování osobních údajů uživatelů, kteří spouští naše webové stránky:

Komunikace se společností Knorr-Bremse prostřednictvím webových formulářů může od uživatelů vyžadovat vyplnění některých osobních údajů; jedná se například o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, sídlo firmy či bydliště, jakož i telefonní číslo. V takových případech komunikace probíhá přes zabezpečené připojení s internetovým prohlížečem uživatelů. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že osobní údaje smí prostřednictvím našich webových stránek zadávat osoby starší 16 let. Osobní údaje uživatelů, evidované prostřednictvím webových formulářů, může společnost Knorr-Bremse zpracovávat a používat za účelem vlastních komunikačních a marketingových aktivit, avšak nedochází k zpřístupnění těchto osobních údajů třetím stranám, pokud společnost Knorr-Bremse nemá od příslušného uživatele udělený výslovný souhlas s tímto záměrem nebo předání osobních údajů neproběhne v důsledku zákonných povinností či nařízení. V této souvislosti upozorňujeme, že obsahem našich webových stránek jsou odkazy na webové stránky třetích stran. Navzdory skutečnosti, že společnost Knorr-Bremse vynakládá přijatelné úsilí na svých stránkách zveřejňovat pouze odkazy na webové stránky provozovatelů, připisujících ochraně osobních údajů zákazníků stejný význam, nenese společnost Knorr-Bremse žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran, ani za procesy, zavedené těmito třetími stranami k zabezpečení osobních údajů. Kromě toho společnost Knorr-Bremse používá a zpracovává osobní údaje externích a registrovaných uživatelů pouze takovým způsobem a za takovými účely, které jsou uvedené v Prohlášení k ochraně osobních údajů.


Soudní příslušnost v případě soudních sporů

Pokud by mělo řešení sporu, týkajícího se informací a skutečností uvedené v tomto dokumentu, probíhat soudní cestou, aplikuje s výhradně právo Spolkové Republiky Německa a neaplikují se Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

Pokud nějaké ustanovení těchto Podmínek používání webového eshopu nebo jakékoliv jiné ustanovení, začleněné do těchto Podmínek, pozbude své platnosti či vynutitelnosti, není tím platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek dotčena.

Prohlášení o ochraně soukromí
zákaznického portálu Knorr-Bremse CVS

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Společnost Knorr-Bremse proto zpracovává vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) EU a dalších platných zákonů o ochraně údajů a bezpečnosti údajů.
Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí podrobnosti o tom, jak zpracováváme osobní data při využívání Knorr-Bremse CVS zákaznického portálu našimi zákazníky. Pro detaily, jakým způsobem jsou osobní data zpracována během návštěvy našeho webu, prosím nahlédněte do webového prohlášení ochrany soukromí.

Správce dat

Správcem v souladu se zákonem o ochraně údajů je

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Phone: +49 89 3547-0
Email: info@knorr-bremse.com

Contact Details of the Data Protection Officer:

Corporate Data Protection Officer
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Email: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout k využívání náš webshop k nákupu a objednávání zboží jménem vaší organizace.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je plnění naší smlouvy v souladu s čl. (1) b GDPR (kde jsme uzavřeli kupní smlouvu přímo s vámi jako naším zákazníkem) nebo náš oprávněný zájem na plnění naší smlouvy s vaší organizací (naším zákazníkem) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Vaše osobní údaje shromažďujeme buď přímo od vás prostřednictvím vaší registrace ve Webshopu, nebo prostřednictvím osoby pověřené naším zákazníkem pro správu vaší organizace v rámci Webshopu (Zákaznický administrátor).

Zveřejnění a přenos osobních údajů

Poskytovatele služeb využíváme k provozování a podpoře zákaznického portálu CVS a ke zpracování vašich osobních údajů pouze za účelem poskytování těchto služeb. Pokud se tito poskytovatelé služeb nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor, zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany údajů uzavřením standardních smluvních doložek EU (kopie je k dispozici na vyžádání) s těmito poskytovateli.

Můžeme také poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy s vaší organizací, např. přepravní nebo logistické společnosti.

Vymazání dat

Vaše osobní údaje ukládáme, abychom vám umožnili používání našeho webshopu. Vaše osobní údaje smažeme, pokud váš zákaznický administrátor požádá o vymazání vašeho účtu nebo o ukončení smlouvy s vaší organizací.

Váš zákaznický administrátor může kdykoli požádat o vymazání vašeho účtu. Pokud právní závazky (např. Daňové nebo obchodní zákony) vyžadují, abychom vaše osobní údaje dále ukládali, budou vaše osobní údaje vymazány po uplynutí zákonné doby uchovávání.

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči. Cookies používáme, abychom vám umožnili využívat funkce našeho webshopu. Soubory cookie, které používáme, neukládají žádné osobní údaje. Jedná se o relační cookies, které se na konci vaší návštěvy automaticky smažou.

Předmět ochrany dat

Pokud chcete, aby byl váš účet v našem Webshopu vymazán nebo byly změněny vaše osobní údaje, obraťte se na svého zákaznického administrátora.

Dále máte právo na:

  • přístup k vašim osobním údajům;
  • oprava nesprávných nebo neúplných údajů;
  • vymazání vašich osobních údajů;
  • omezení zpracování vašich osobních údajů;
  • právo na příjem vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na přenos těchto údajů jinému správci;
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním

Pokud zpracováváme vaše údaje za účelem sledování našich oprávněných zájmů, máte právo proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Poté již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Budeme oprávněni pokračovat ve zpracování, které slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně našich právních nároků.

Pokud máte dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva jako subjektu údajů, kontaktujte nás na adrese privacy@knorr-bremse.com.

Vaše žádosti bereme velmi vážně a zavázali jsme se zabývat všemi Vašimi námitkami. Máte nicméně právo kdykoli podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů. V Bavorsku je příslušným orgánem pro ochranu údajů Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach.